فیزیوتراپی ضایعه نخاعی در جهت بهبود شرایط جسمی و بازگشت توانایی های حرکتی و حسی فرد بیمار انجام میشود. در ادامه به بررسی انواع روش ها و مزایای این روش درمانی میپردازیم.